รายชื่อผู้สมัคร

นายก2 

 รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

 อำเภอ  เขต
เมืองเชียงราย  เขต 1     เขต 2     เขต 3     เขต 4     เขต 5     เขต 6     เขต 7 
พาน  เขต 1     เขต 2     เขต 3
แม่สาย  เขต 1     เขต 2     เขต 3
แม่จัน  เขต 1     เขต 2     เขต 3
แม่สรวย  เขต 1     เขต 2     
เวียงป่าเป้า  เขต 1     เขต 2      
เทิง  เขต 1     เขต 2     
เชียงของ  เขต 1     เขต 2     
เชียงแสน  เขต 1     เขต 2     
แม่ฟ้าหลวง  เขต 1     เขต 2     
เวียงชัย  เขต 1  
ป่าแดด  เขต 1  
พญาเม็งราย  เขต 1  
เวียงแก่น  เขต 1  
ขุนตาล  เขต 1  
แม่ลาว    เขต 1  
เวียงเชียงรุ้ง  เขต 1  
ดอยหลวง  เขต 1  

 

* รวมข้อมูลของผู้รับสมัครนายกอบจ.ทั้งหมด   3   คน และผู้สมัครสมาชิกสภาอบจ.ทั้งหมด  157  คน 

 (มีผู้ขาดคุณสมบัติ   1   ราย)   ประกาศไว้ ณ วันที่ 13  พ.ย. 2563